เรื่องภาษาไม่ใช่เรื่องยากสำหรับคุณ บริการรับแปลเอกสาร, แปลเอกสารด่วน, แปลบทความ,แปลเอกสาร, แปลจากไทยเป็นอังกฤษ, แปลจากอังกฤษเป็นไทย ราคากันเอง

สรุปเทคนิคการแปลจากหนังสือ คู่มือการแปลเอกสาร แปลจากหนังสือ

สรุปเทคนิคการแปลจากหนังสือ คู่มือการแปลเอกสาร แปลจากหนังสือ
สรุปเทคนิคการแปลจากหนังสือ คู่มือการแปล 

การแปลมีอยู่  3 วิธี คือ

1.แปลแบบประโยคต่อประโยค  ย่อหน้าต่อย่อหน้า แปลได้ความที่ดี

2.แปลทุกข้อความ  โดยเรียบเรียงถ้อยคำให้เป็นสำนวนไทยที่สละสลวย

3.แปลสรุปเฉพาะสาระสำคัญของเนื้อหาต้นฉบับ 

วิธี การแปลแบบที่ 1 และ 2 ผู้แปลสามารถเลือกใช้ได้ทั้ง 2 วิธีตามเหมาะสม สิ่งสำคัญคือให้พิจารณาว่าหนังสือประเภทใดต้องการวิธีการแปลแบบไหน เช่นหนังสือวิชาการและสารคดี  ซึ่งต้องการคงเนื้อหาสาระและข้อความให้ถูกต้องตรงกับต้นฉบับมากที่สุด  ดังนั้นจึงสมควรใช้วิธีการแปลแบบประโยคต่อประโยค เพื่อให้ได้เนื้อความที่ไม่ผิดพลาด  อย่างไรก็ตามในหนังสือเล่มเดียวกันอาจจะต้องใช้แบบการแปลทั้งสองแบบก็ได้  ซึ่งต้องใช้ดุลพินิจพิจารณาและคำนึงถึงความเหมาะสมเป็นหลัก 

วิธีแปลแบบที่ 3 นั้น สามารถใช้ได้กับงานแปลบางประเภท เช่น แปลข่าว  วรรณคดีคลาสสิกและร้อยกรองที่มีความยาวมาก  โดยอาจแปลอย่างสรุป  อย่างไรก็ตามควรหลีกเลี่ยงหรือไม่ควรแปลโดยใช้วิธีที่ 3 เพราะขัดกับปฏิญญาสากลของนักแปล  ซึ่งเป็นข้อตกลงนานาชาติว่าจะไม่ตัดทอนต้นฉบับเดิม 

เทคนิคการแปล 

1.ข้อความที่แปลต้องกระชับ ถูกต้อง ชัดเจน  ราบรื่น สอดคล้องกับภาษาต้นฉบับ

2.ใช้คำศัพท์ในระดับที่เหมาะสมกับผู้อ่านกลุ่มเป้าหมาย

3.ตรวจสอบคำศัพท์เทคนิคเฉพาะภาษา กับพจนานุกรม ศัพท์บัญญัติ  และผู้เชี่ยวชาญ

4.ฝึกฝนการใช้ภาษาทั้งสองภาษา(ไทย-อังกฤษ) ให้คล่องแคล่วและใฝ่หาความรู้รอบตัวและวิทยาการใหม่ๆอยู่เสมอ ด้วยการอ่าน เขียน  และฟังฝึกฝนให้ชินต่อการจับใจความสำคัญของต้นฉบับ  จะสามารถเข้าถึงภาษาของต้นฉบับได้อย่างรวดเร็ว

5.หากเป็นการแปลหนังสือวิชาการให้อธิบายเพิ่มเติมประกอบคำศัพท์เทคนิค หรือคำศัพท์บัญญัติที่ยังไม่เข้าใจโดยทั่วไป

6.งานแปลควรจะมีผู้ตรวจสอบขั้นต้นและขั้นสุดท้าย เพื่อเป็นการประกันผลงาน 

อ้างอิง : กรมวิชาการ,กระทรวงศึกษาธิการ.คู่มือการแปล.กรุงเทพมหานคร:โรงพิมพ์การศาสนา,2540.

ที่มา http://learners.in.th/blog/saowaluk-sha2/132470

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม/ส่งงานเพื่อให้ประเมินค่าใช้จ่ายได้ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวัน (ไม่เว้นวันหยุด) :

โทรศัพท์ :: 086-579-4821 (คุณวิน) อีเมลล์ :: plaesabuy@gmail.com
Valid XHTML 1.0 Transitional sitemap Copryight © 2009 Plaesabuy.com SEO by Mysignz.com
TAG :: แปลภาษา,แปลบทความ,แปลเอกสาร, รับแปลเอกสาร,รับแปลบทความ,รับแปลภาษา,แปลจากไทยเป็นอังกฤษ, แปลจากอังกฤษเป็นไทย,แปลเว็บไซต์,แปลบทคัดย่อ,แปลจดหมาย,Rewrite Article,Rewrite บทความ,แปลวิทยานิพนธ์