บริการ แปลภาษา, แปลบทความ, แปลเอกสาร, รับแปลเอกสาร, แปลจากไทยเป็นอังกฤษ, แปลจากอังกฤษเป็นไทย, แปลเว็บไซต์, แปลบทคัดย่อ, แปลจดหมาย, แปลวิทยานิพนธ์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม/ส่งงานเพื่อให้ประเมินค่าใช้จ่ายได้ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวัน (ไม่เว้นวันหยุด) :

โทรศัพท์ :: 086-579-4821 (คุณวิน) อีเมลล์ :: plaesabuy@gmail.com

วิธีการชำระเงิน :

ท่านสามารถชำระค่าบริการได้โดยโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารที่ระบุไว้ด้านล่างนี้

ธนาคาร ชื่อบัญช หมายเลขบัญช ประเภทบัญชี

ไทยพาณิชย์
พัตรพิมล พิพัฒน์จิรกุล 108-233271-2 ออมทรัพย์


หลังจากที่ท่านได้ชำระค่าบริการเรียบร้อยแล้ว กรุณาแจ้งยืนยันทางหมายเลขโทรศัพท์ 086-579-4821 หรือ Email: plaesabuy@gmail.com

* หมายเหตุ :
: โปรดเก็บรักษาสำเนาใบนำฝากเงินหรือสลิปการโอนเงินไว้เพื่อเป็นหลักฐานการชำระเงิน

 

เงื่อนไข :

 • นอกเสียจากว่าจะตกลงกันโดยชัดแจ้งเป็นประการอื่น ลูกค้าจะทำการตรวจความพอใจในคุณภาพของงาน หากต้องการแก้ไขรายละเอียดต่างๆ
  ต้องกระทำภายในระยะเวลา 3 วัน หากพ้นช่วงเวลาดังกล่าวจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการดำเนินการแก้ไขภายใต้ขอบเขตของงานเดิม  นอกจากนี้
  หากมีการเพิ่มเติมข้อมูลใดๆ ก็ตาม ทางเราจะคิดค่าบริการตามอัตราที่ได้กำหนดไ้ว้
  * การดำเนินการแก้ไขงาน หมายถึง การเปลี่ยนแปลงข้อมูลอันเนื่องมาจากความผิดพลาดของบริการโดยยังคงเนื้อหาเดิม
 • อัตราค่าบริการต่างๆ ทั้งภาษาไทยและอังกฤษที่ปรากฏในเว็บไซต์จะขึ้นอยู่กับความยากง่ายและความซับซ้อนของเอกสาร จำนวนคำในแต่ละหน้า
  หรือจำนวนหน้า แต่ทั้งนี้จะไม่ต่ำกว่าราคาที่ระบุไว้ในหัวข้ออัตรา่ค่าบริการ
 • หากมีศัพท์เทคนิคที่จำเป็นจะต้องให้ความสำคัญเป็นพิเศษหรือต้องการให้คำนั้นๆ แปลหรือมีความหมายว่าอย่างไร กรุณาระบุมาให้ชัดเจนก่อนเริ่มดำเนินงาน
 • เมื่อทำการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว กรุณาแจ้งผ่านทางโทรศัพท์ อีเมลล์ หรือส่งใบนำฝากเงิน (Pay-In Slip) มาทางโทรสารเพื่อยืนยันการชำระเงิน
 • โปรดเก็บรักษาสำเนาใบนำฝากเงินหรือสลิปการโอนเงินไว้เพื่อเป็นหลักฐานการชำระเงิน
วิธีการรับ-ส่งงานทุกประเภท :

ท่านสามารถส่งงานต้นฉบับในรูปแบบไฟล์ต่างๆ ได้แก่ HTML, MS Word, MS Excel, PDF เป็นต้น ผ่านทางอีเมลล์ แฟ็กซ์ หรือไปรษณีย์
เมื่อเราดำเนินงานเสร็จสมบูรณ์แล้วจะจัดส่งงานคืนให้แก่ท่านตามวิธีที่ได้ตกลงกันไว้
Valid XHTML 1.0 Transitionalsitemap Copryight © 2009 Plaesabuy.com SEO by Mysignz.com
TAG :: แปลภาษา, แปลบทความ, แปลเอกสาร, รับแปลเอกสาร, รับแปลบทความ, รับแปลภาษา, แปลจากไทยเป็นอังกฤษ, แปลจากอังกฤษเป็นไทย, แปลเว็บไซต์, แปลบทคัดย่อ, แปลจดหมาย,แปลวิทยานิพนธ์