บริการตรวจไวยากรณ์และคำศัพท์ สำหรับท่านที่ไม่มั่นใจเรื่องไวยากรณ์และคำศัพท์ปรึกษาเราได้

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม/ส่งงานเพื่อให้ประเมินค่าใช้จ่ายได้ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวัน (ไม่เว้นวันหยุด) :

โทรศัพท์ :: 086-579-4821 (คุณวิน) อีเมลล์ :: plaesabuy@gmail.com

บริการตรวจไวยากรณ์และคำศัพท์ / Proofreading & Editing :

บริการอ่านและตรวจแก้ไขไวยากรณ์และคำศัพท์ของเอกสารภาษาอังกฤษ เพื่อให้คุณแน่ใจว่าเอกสารดังกล่าวมีการใช้ภาษาที่ถูกต้องและสละสลวย
สามารถสื่อสารไปยังผู้อื่นได้อย่างชัดเจน ตรงประเด็น น่าประทับใจ อีกทั้งได้รับความเชื่อถือและการยอมรับจากผู้อ่าน เรายินดีช่วยท่านปรับปรุงและ
พัฒนาเอกสารต่างๆ เช่น บทคัดย่อ, รายงาน, เอกสารทางวิชาการ, งานวิจัย, เอกสารการประชุม, แผ่นพับ, ใบปลิว, จดหมายข่าว, อีเมลล์, รายงาน    
ทางธุรกิจ, รายงานการประชุม, บทความที่ต้องการตีพิมพ์ ฯลฯ เพื่อให้ท่านมั่นใจว่าเนื้อหาใจความทุกอย่างมีความถูกต้องเรียบร้อยสมบูรณ์ พร้อมที่
จะใช้งานเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์อย่างที่ท่านต้องการ

อัตราค่าบริการ :

อัตราค่าบริการจะอ้างอิงที่กระดาษขนาด A4 ตัวอักษร Cordia New ขนาด 16 point เป็นมาตรฐาน

จำนวนบทความ อัตราค่าบริการต่อหน้า A4
(ราคาเริ่มต้น)
ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ 100 บาท


* หมายเหตุ : ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับรายละเอียด ดังนี้
- ความยากง่ายของเนื้อหา
- จำนวนคำหรือประโยคที่ต้องแก้ไข
- ระยะเวลาที่ต้องการรับงาน (ด่วน หรือ ปกติ)
- ราคาอาจลดลงได้ตามปริมาณงาน

ตัวอย่างผลงานที่ผ่านมา :

  • ตรวจไวยากรณ์และคำศัพท์ เพื่อใช้ในการเขียน Essay / ระดับปริญญาโท / มหาวิทยาลัยในประเทศอังกฤษ
  • ตรวจไวยากรณ์และคำศัพท์ เพื่อใช้สมัครศึกษาต่อ / ระดับปริญญาโท / Texas A&M University / ประเทศสหรัฐอเมริกา
  • ตรวจไวยากรณ์และคำศัพท์ เพื่อใช้สมัครศึกษาต่อ / ระดับปริญญาเอก / ภาคอินเตอร์ / มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


วิธีการรับ-ส่งงานทุกประเภท :

ท่านสามารถส่งงานต้นฉบับในรูปแบบไฟล์ต่างๆ ได้แก่ HTML, MS Word, MS Excel, PDF เป็นต้น ผ่านทางอีเมลล์ แฟ็กซ์ หรือไปรษณีย์
เมื่อเราดำเนินงานเสร็จสมบูรณ์แล้วจะจัดส่งงานคืนให้แก่ท่านตามวิธีที่ได้ตกลงกันไว
Valid XHTML 1.0 Transitionalsitemap Copryight © 2009 Plaesabuy.com SEO by Mysignz.com
TAG :: แปลภาษา, แปลบทความ, แปลเอกสาร, รับแปลเอกสาร, รับแปลบทความ, รับแปลภาษา, แปลจากไทยเป็นอังกฤษ, แปลจากอังกฤษเป็นไทย, แปลเว็บไซต์, แปลบทคัดย่อ, แปลจดหมาย,แปลวิทยานิพนธ์